Darbuotojams » Kultūrinių renginių organizatoriaus veiklos atask.

          

                                                                       PATVIRTINTA

                                                                                                     Raseinių rajono kultūros centro      

                                                                                                   direktoriaus 2014 m. rugsėjo 15 d.

                                                                                        įsakymu Nr. (3.1)KC-35-V

                     

 

Raseinių rajono kultūros centro______________

kultūrinių renginių organizatoriaus(ės) (vardas pavardė)

20... metų

VEIKLOS ATASKAITA

 

 

I. PER METUS ĮVYKĘ RENGINIAI:

 

Valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo renginiai, kalendorinės šventės,

Etnokultūros renginiai,

Mėgėjų meną populiarinantys renginiai,

Projektiniai renginiai, finansuojami Kultūros tarybos ar kitų fondų,

Pramoginiai, edukaciniai renginiai,

Profesionaliojo meno sklaidai skirti renginiai,

Koncertinės išvykos, dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajoniniuose renginiuose.

 

II. LABIAUSIAI PAVYKĘ RENGINIAI (trumpas aprašas)

 

III. MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, STUDIJŲ BŪRELIŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

IV. VAIKŲ IR JAUNIMO UŽIMTUMO, MENINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

V. SUKURTOS  ŠIUOLAIKINĖS MODERNIOS MENO VEIKLOS FORMOS

 

VI. SOCIOKULTŪRINIŲ BENDRUOMENĖS POREIKIŲ TENKINIMAS

 

VII. PARENGTI IR ĮGYVENDINTI  PROJEKTAI

 

VIII. BENDRADARBIAVIMAS SU SENIŪNU, BENDRUOMNĖS PIRMININKU, KITOMIS VIETOJE VEIKIANČIOMIS STRUKTŪROMIS KOORDINUOJANT VIETOS KULTŪRINĮ GYVENIMĄ

 

IX. IŠSIKELTŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS  (sėkmės, problemos)

 

 

 

 

Ataskaitą parengė                                                         parašas                                 Vardas pavardė

 

 

 

FAILĄ PARSISIŲSTI GALITE ČIA