Veikla » Planavimo dokumentai

 

                                                   P R I T A R T A

                                                                                                   Raseinių rajono kultūros centro

                                                                                                   tarybos 2015 m. vasario 24 d.

                                                                                                   tarybos nutarimu, protokolo Nr. 2

 

                                                                                                   PATVIRTINTA

                                                                                                   Raseinių rajono savivaldybės

                                                                                                    tarybos 2015 m. birželio 25 d.

                                                                                                    sprendimu Nr. TS-223

 

RASEINIŲ  RAJONO  KULTŪROS  CENTRO 2015 - 2017 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

 

I. ĮVADAS

Kultūra – antroji žmogaus prigimtis. Tik tai įsisąmonindamas, žmogus pradėjo suvokti save kaip subjektą gamtos atžvilgiu. Kultūra -  specifinis, tik žmogui būdingas reiškinys, veikla, būdinga tik žmogui. Kaip yra pasakęs Vydūnas: „Kultūra yra žmogiškumo prado įsigalėjimas mums žinomame pasaulyje. Ir kuo daugiau čia žmoniškumo, kuo daugiau jis čia reiškia, tuo pilniau žmonijos vienybė pasiekta...Žmogus atspindi  savo esmę savo veikimu“.                                      

Šiandien, kai ypač spartūs pokyčiai visose srityse – tiek politikoje, tiek ekonomikoje, tiek socialiniame gyvenime, kultūra išlieka kiekvienos visuomenės gyvybingumo šaltiniu, kurio tikslas – ugdyti poreikį kultūrai, sugebėjimą ją vertinti bei stiprinti kūrybines tautos galimybes.

             Raseinių rajone, kaip ir visoje Lietuvoje, įvairios globalios tendencijos neišvengiamai daro įtaką ekonominei, socialinei ir kultūrinei aplinkai: informacinės technologijos ir informacijos gausa, atsivėrusios valstybių sienos suteikia galimybę plėtoti kultūrinius ir kūrybinius mainus, tačiau dar akivaizdžiau pabrėžia valstybės atsakomybę už Lietuvos kultūros gyvybingumą, savitumą ir konkurencingumą.

Įgyvendinant Lietuvos kultūros politikos nuostatas, įstatymus, reglamentuojančius kultūrinę veiklą, Raseinių rajono savivaldybės iki 2020 m. strateginį veiklos planą bei kultūros srities programas, būtina užtikrinti sąlygas tautinio tapatumo išsaugojimui bei tęstinumui, etninės kultūros puoselėjimą, jaunimo užimtumą ir edukacinę veiklą, mėgėjų meno stiprinimą ir profesionalaus meno sklaidą periferijoje, bendruomenės sociokultūrinės veiklos plėtrą, naujovių diegimą ir materialinės – techninės bazės tobulinimą.

Raseinių rajono kultūros centro 2015 – 2017 metų strateginis veiklos planas parengtas remiantis Raseinių rajono savivaldybės strateginiu veiklos planu iki 2020 metų, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Regionų kultūros plėtros 2012 – 2020 metų programa, Kultūros centrų įstatymu.

 

II. RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO VEIKLOS STRATEGIJA

Vizija

Raseinių rajono kultūros centras – moderni, demokratiška, atvira visuomenei, turinti laikmetį atitinkančią materialinę bazę, daugiafunkcė kultūros įstaiga, kokybiškai tenkinanti šiuolaikinio vartotojo bei visiems socialiniams sluoksniams priklausančių bendruomenės gyventojų poreikius, skatinanti tarptautinį, tarpregioninį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą, formuojanti patrauklų Raseinių krašto kultūrinį įvaizdį Lietuvoje ir užsienyje.

Misija

Inicijuoti ir užtikrinti lietuvių nacionalinės kultūros tapatumą, įvairiapuse menine veikla tenkinti vietos gyventojų kultūrinius poreikius, sudarant sąlygas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinei saviraiškai, skatinant šiuolaikinio meno plėtrą, organizuojant profesionalaus ir mėgėjų meno renginius; ugdyti tautinę savimonę, fiksuojant ir puoselėjant etninės kultūros tradicijas; bendradarbiaujant su užsienio ir Lietuvos meno kolektyvais ir organizacijomis, formuoti kultūrinį Raseinių krašto patrauklumą, rengiant išskirtinius renginius ir aktyviai dalyvaujant naujų kultūrinių erdvių kūrime.

 

III. SITUACIJOS ANALIZĖ

Išorinės aplinkos analizė

Politiniai – teisiniai veiksniai. Kultūros vyksmas yra trapus ir nuolatos sąmoningai palaikomas. Amžių sukrėtimai ir lūžiai aiškiai rodo, kad mūsų metas yra pajėgus realiai pašalinti save iš tradicijos, užsidaryti tik savyje, todėl kultūros politiką privalu kryptingai planuoti.

Kultūros centro veikla, kuri grindžiama bendražmogiškomis vertybėmis bei tautos tradicijomis, privalo tenkinti gyventojų nepriklausomai nuo jų tautybės, politinių pažiūrų, amžiaus, tikybos, profesijos ir kitų požymių kultūrinius poreikius. Raseinių rajono kultūros centras teikia kokybiškas kultūros paslaugas, įgalinančias bendruomenę kurti bei vartoti kultūros produktą kintančiame pasaulyje, skatina socialinę sanglaudą. Kultūros paslaugos vienodomis teisėmis prieinamos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Kultūros centras savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros centrų įstatymu, Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos liaudies kultūros centro rekomendacijomis ir kitais teisės aktais. Raseinių rajono kultūros centro savininkė -  Raseinių rajono savivaldybė.

Ekonominiai veiksniai. Raseinių rajono kultūros centras finansuojamas iš šių  pagrindinių šaltinių: Raseinių rajono savivaldybės, Lietuvos kultūros tarybos iš dalies finansuojamų projektų bei rėmėjų lėšų. Kylant bendrai šalies ekonomikai didėja mokamų renginių (spektakliai, koncertai, kino filmai) lankomumas. Tačiau vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis Raseinių rajono savivaldybėje 2013 m. siekė 498,1 EUR ir buvo vienas mažiausių tarp Kauno apskrities savivaldybių. 2013 m. nuo šalies vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio Raseinių rajono dirbančiųjų vidutiniai atlyginimai atsiliko apie trisdešimt procentų.

Socialiniai veiksniai. Raseinių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje, sparčiai mažėja gimstamumas, didėja nedarbas, didėja emigracija ir mažėja grįžtamoji migracija.

Remiantis statistiniais duomenimis 2013 m. Raseinių rajone gyveno 36,056 gyventojai. Rajono gyventojų skaičius kasmet tendencingai mažėja. Nuo 2006 m. iki 2013 m. gyventojų skaičius rajone sumažėjo 5474 gyventojais (13,2 proc.).

2013 m. Raseinių rajone darbo neturėjo 10,4 proc. visų darbingų asmenų. Rajono jaunimas, baigęs bendrojo lavinimo įstaigas, išvyksta studijuoti į didmiesčius ir didžioji dalis juose pasilieka nuolatiniam gyvenimui.

Įvertinus bendrus rajono socialinius veiksnius galima pasidžiaugti Raseinių rajono kultūros centro meno kolektyvų bei jų narių skaičiaus stabilumu ir netgi didėjimu. 2012 metais veikė 107 mėgėjų meno kolektyvai, studijos, būreliai, kuriuos lankė 897 asmenys, 2013 metais – 107 kolektyvai ir 960 dalyvių, 2014 metais – 115 kolektyvų ir 961 dalyvis.

Technologiniai veiksniai. Vis daugiau galimybių gyventojams gauti paslaugas, dirbti, mokytis, pramogauti, bendrauti ir laisvai reikšti nuomonę teikia naujosios informacinės ir ryšių technologijos. Kultūros įstaigoms tenka svarbus vaidmuo, sudarant sąlygas gyventojams naudotis IRT teikiamais privalumais: nemokamai naudotis kompiuteriais ir internetu viešosiose bibliotekose, pasinaudoti kultūros e. paslaugomis (įsigyti bilietą į renginį, apsilankyti virtualioje parodoje, paskaityti naujienas, ateityje – gauti panaudai e. knygą, muzikos ar kino kūrinį). Taip pat ne mažiau svarbu kultūros įstaigoms naudoti IRT naujų paslaugų kūrimui arba tradicinių paslaugų patrauklumo didinimui.

Namų ūkio tyrimo duomenimis 2013 m. asmeninius kompiuterius namuose turėjo 66 proc. šalies namų ūkių. Lyginant 2009 – 2013 metus, gyventojų, turinčių namie asmeninius kompiuterius, procentas palaipsniui auga. Didėjant IRT vaidmeniui kultūros srityje Raseinių rajono kultūros centro aprūpinimas IRT vis dar labai žemas. Maža dalis kultūros darbuotojų turi galimybę naudotis kompiuteriais, kopijavimo aparatais, spausdintuvais, multimedija įranga.

Vidaus aplinkos analizė

Organizacinė struktūra. Raseinių rajono kultūros centras veiklą organizuoja vadovaudamasis savininko patvirtintais nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų pareigybių aprašymais bei darbų saugos ir sveikatos instrukcijomis. Kultūros centrui vadovauja direktorius, veikiantis pagal kultūros centro nuostatus bei savininko patvirtintą pareigybės aprašymą, dirba 2 pavaduotojai kultūrai.

2015 m. sausio 2 d. duomenimis Raseinių rajono kultūros centre dirbo 80 darbuotojų, patvirtinta 56,25 etato. Iš jų:

 • Kultūros centro administracija – 5 darbuotojai, 5 etatai (direktorius, du pavaduotojai kultūrai, administratorius ir ūkvedys)
 • kultūros ir meno  darbuotojai  - 62  darbuotojai,  41,25 etato (15 etatų specialistų kultūrai, 19,75 etato meno vadovų, 1 etatas teatro režisieriaus, 1 etatas renginių režisieriaus, 1 etatas poilsio, pramogų ir laisvalaikio organizatoriaus, 1 etatas garso operatoriaus, 0,5 etato šviesos operatoriaus, 1 etatas garso įrašų studijos vadovo, 1 etatas dailininko scenografo)
 • kiti darbuotojai, aptarnaujantis personalas – 13 darbuotojų, 10 etatų.

Žmogiškieji ištekliai. Kultūros centro specialistų parengimas ir tęstinis mokymas garantuoja kultūros centro valdymo, kultūros ir meno renginių kokybę, sąlygoja kultūrinės veiklos ir darbo rezultatus. 2010 m. Raseinių rajono kultūros centrui buvo suteikta aukščiausia kategorija. Kultūros centro darbuotojų nuolatinis dalyvavimas įvairiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, konferencijose padeda darbo įgūdžių tobulinimui, naujų technologijų taikymui. 2014 m. kvalifikaciją kėlė 60 Raseinių rajono kultūros centro darbuotojų. 2014 m. gruodžio 3 d. dvidešimčiai  kultūros ir meno darbuotojų suteikta III kvalifikacinė klasė, dešimčiai meno kolektyvų suteiktos meninio lygio kategorijos: dviem kolektyvams  pirmosios, dviem antrosios, penkiems trečiosios ir vienam ketvirtoji. 37 kultūros ir meno darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, 10 – aukštesnįjį, kiti – vidurinį.

Planavimo sistema. Raseinių rajono kultūros centro meno vadovai ir specialistai kultūrai vadovaudamiesi 2014 m. rugsėjo 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. (3.1)-35-V  kiekvienais metais atlieka savo veiklos analizę, rengiama statistinė veiklos analizė pagal Lietuvos liaudies kultūros centro direktoriaus įsakymu patvirtintas formas. Jų pagrindu direktorius ruošia metinę veiklos ataskaitą, kurią pristato visuotiniame darbuotojų susirinkime ir pateikia Raseinių rajono savivaldybės tarybai. Meno kolektyvų vadovai, specialistai kultūrai rengia metų veiklos, juos derina su seniūnais, bendruomenių pirmininkais. Tada sudaroma bendra metų veiklos programa. Kas treji metai sudaromas Raseinių rajono kultūros centro strateginis veiklos planas.

Finansiniai ištekliai. Pagrindiniai kultūros centro finansiniai ištekliai – Raseinių rajono savivaldybės skirtos lėšos, pajamos už teikiamas paslaugas, lėšos, gautos projektams įgyvendinti, lėšos iš privačių rėmėjų.

Metai

Savivaldybės skirtos lėšos (Lt)

Pajamos už teikiamas paslaugas (Lt)

Lėšos, gautos projektams įgyvendinti (Lt)

Lėšos iš privačių rėmėjų (Lt)

2012

1 852 600

 

32 500

 

34 000

 

3 000

 

2013

1 945 840

 

36 400

 

40 000

 

6 011

 

2014

2249207,4

 

36900

 

24 000

8 535

 

Ryšių sistema, informacinės ir komunikavimo priemonės. Informacinės visuomenės plėtra šalyje kelia naujus reikalavimus bei formuoja naujus uždavinius. Tobulėjančios technologijos šalyje sietinos ir su kultūros srities modernizavimu ir visuomenės informavimu apie kultūrinę veiklą. Raseinių rajono kultūros centras – atvira visuomenei įstaiga. Informacija apie kultūros centro paslaugas, meno kolektyvų veiklą, organizuojamus renginius, šventes pateikiama kultūros centro tinklalapyje www.raseiniukulturoscentras.lt, kituose tinklalapiuose: www.manoraseiniai.lt, info@manoraseiniai.lt, www.krastietis.lt, www.musuraseiniai.info, www.raseiniai.lt, www.nemokamirenginiai.lt,   savaitraštyje „Alio, Raseiniai“. Deja, tik keturiuose kultūros centrui priklausančiuose pastatuose yra interneto prieiga, darbuotojai naudojasi 27 kompiuteriais.

Vidaus darbo kontrolė. Direktoriui tiesiogiai atskaitingi pavaduotojai kultūrai, administratorius ir ūkvedys. Vienam pavaduotojui kultūrai tiesiogiai atskaitingi kultūros ir meno darbuotojai, dirbantys Raseinių mieste ir atviros jaunimo erdvės metodininkai, kitam – kultūros ir meno darbuotojai, dirbantys seniūnijose, ūkvedžiui – aptarnaujantis personalas. Kiekvieną savaitę vyksta Raseinių mieste dirbančių darbuotojų pasitarimai, kuriuose darbuotojai pristato savaitės veiklos rezultatus, aptariami artimiausi darbai. Visuotiniai darbuotojų pasitarimai kviečiami kartą per mėnesį. Direktoriaus pavaduotojai vykdo jiems pavaldžių kultūros ir meno darbuotojų veiklos priežiūrą lankydamiesi meno kolektyvų repeticijose, renginiuose.  Kiekvienų metų pabaigoje Raseinių rajono kultūros centro kūrybiniai darbuotojai pateikia metines veiklos ataskaitas juos kuruojantiems direktoriaus pavaduotojams. Direktoriaus pavaduotojai kultūrai kasmet pateikia savo veiklos ataskaitas direktoriui.  Direktorius savo veiklos ataskaitą pateikia Raseinių rajono savivaldybės tarybai, Lietuvos liaudies kultūros centrui teikiamos metinės statistinės suvestinės.

                            SSGG (stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių) analizė

Stiprybės

 1. Kultūros centras atviras visai bendruomenei, teikiamos nemokamos ir mokamos paslaugos.
 2. Didžioji dalis kultūros centro darbuotojų atsakingi, turi aukštą profesinę kompetenciją, stiprų intelektualinį bei kūrybinį potencialą.
 3. Svarbus mėgėjų meno kolektyvų vaidmuo pristatant Raseinių rajono savivaldybę Lietuvoje ir užsienyje.
 4. Atidarius AJE, atsirado daugiau galimybių plėtoti jaunimo užimtumą.
 5. Sukurtos geros galimybės komandinei veiklai ir kolegialiam sprendimų priėmimui.
 6. Kultūros centras rengia ir įgyvendina įvairaus pobūdžio kūrybinius projektus.
 7. 21 kultūros centro kultūros ir meno darbuotojui suteikta III kvalifikacinė klasė.
 8. Kultūros centras bendradarbiauja su įvairiomis rajono įstaigomis ir institucijomis.
 9. Kultūros centras turi geros kokybės garso aparatūrą ir įrašų studiją.
 10. Yra kino aparatūra ir laikas nuo laiko demonstruojami kino filmai.

Silpnybės 

 1. Dalis specialistų neturi reikiamos kvalifikacijos.
 2. Palyginti mažas jaunimo užimtumas.
 3. Mažai edukacinių užsiėmimų.
 4. Nepakankamas kultūros centro veiklos viešinimas, dalijimasis gerąja darbo patirtimi.
 5. Prasta daugumos kultūros centrui priklausančių patalpų būklė, trūksta muzikos instrumentų, koncertinių rūbų.
 6. Nepakankamas kultūros centro aprūpinimas naujomis informacinėmis technologijomis.
 7. Nepakankamas pasirengimas rengti projektus, finansuojamus iš ES fondų.
 8. Trūksta etno kultūros veiklos koordinatoriaus.

Galimybės

 1. Raseinių rajono kultūros centras įsikūręs geografiškai patogioje vietoje, kuri pretenduoja tapti Vidurio ir Rytų Europos piligrimystės centru.
 2. Atsiranda daugiau tarptautinio bendradarbiavimo galimybių.
 3. Galimybė plėtoti glaudesnį tarpinstitucinį bendradarbiavimą.
 4. Galimybė viešinti Raseinių rajono kultūros centro veiklą tampriau bendradarbiaujant su rajono ir respublikos žiniasklaida.
 5. Galimybė organizuoti kultūrinius mainus su kaimyninėmis savivaldybėmis.
 6. Galimybė gerinti Kultūros centro infrastruktūrą teikiant projektus ES fondams.

Grėsmės

 1.  Nepakankamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėmesys šalies kultūrai mažina kultūrinės veiklos galimybes.
 2. Demografinės, socialinės, ekonominės situacijos blogėjimas šalies ir rajono mastu.
 3. Menkas privataus sektoriaus vaidmuo remiant kultūrą ir meną, nėra mecenato tradicijų.

 

IV. STRATEGINIS TIKSLAS

 

Užtikrinti Raseinių rajono visuomenės kultūrinių poreikių tenkinimą didinant Raseinių rajono kultūros centro įstaigų teikiamų paslaugų įvairovę ir kokybę, puoselėjant etninę kultūrą, ugdant tautiškumą ir pilietiškumą, plėtojant mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir profesionalaus meno sklaidą, stiprinant materialinę bazę.

 

                                V. STRATEGINIO TIKSLO PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

 

Priemonės pavadinimas

Priemonės turinys

Įgyvendinimo rodikliai

Įgyvendinimo terminai

Organizatorius

1.Plėtoti darbą su jaunimu.

Bendradarbiaujant su švietimo, kultūros ir sporto įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis parengti ir įgyvendinti projektus, renginius.

Kasmet parengti ne mažiau kaip 2  projektus, sudaryti ne mažiau kaip 3 sutartis su partneriais.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro AJE darbuotojai

2. Puoselėjant kalendorinių švenčių tradiciją vykdyti edukacinę veiklą.

Organizuoti edukacinius užsiėmimus.

Kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip 2 užsiėmimus.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro folkloro ansamblių vadovai, specialistai kultūrai

3. Puoselėti liaudies amatus.

Organizuoti amatų mokymus, parodas, šventes, įvairius edukacinius renginius.

Kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip 10 priemonių.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro folkloro ansamblių vadovai, specialistai kultūrai, režisieriai

4. Vystyti kultūrinį bendradarbiavimą su kaimyniniais rajonais.

Kaimyninių rajonų kultūros dienos Raseinių rajone.

Per trejus metus suorganizuoti 3 renginių ciklus.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro režisieriai, specialistai kultūrai

5. Plėtoti projektinę veiklą.

Projektų ES fondams, Lietuvos kultūros tarybai, rajono Savivaldybei teikimas ir įgyvendinimas.

Kasmet parengti ir įgyvendinti ne mažiau kaip 4 projektus.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro kultūros ir meno darbuotojai

6. Tobulinti Raseinių rajono kultūros centro darbuotojų kompetencijas.

Gerosios darbo patirties sklaida. Mokymų, kūrybinių dirbtuvių, stovyklų, meno kolektyvų vadovų mainų organizavimas.

Kasmet suorganizuoti ne mažiau kaip10 renginių.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija, meno vadovai, specialistai kultūrai

7. Kelti Raseinių rajono kultūros centro kūrybinių ir techninių darbuotojų kvalifikaciją.

Dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose seminaruose, konferencijose, kursuose.

Kasmet darbuotojai išvyks ne mažiau kaip į 15 seminarų, konferencijų, kursų pagal savo darbo specifiką.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija

8. Skatinti tautiškumą, pilietiškumą organizuojant valstybines šventes ir atmintinų datų paminėjimą.

Ieškant naujų formų organizuoti įvairias akcijas, konferencijas, susitikimus ir kt.

Per trejus metus suorganizuoti ne mažiau negu 18 renginių.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro režisieriai, specialistai kultūrai

9. Inicijuoti naujų meno kolektyvų kūrimąsi.

Suaugusiųjų tautinių šokių kolektyvas, jaunimo, suaugusiųjų mėgėjų teatrai Kaulakiuose, Ariogaloje, Nemakščiuose, Viduklėje,vaikų pop choras.

Per trejus metus įsteigti ne mažiau kaip 3 kolektyvus.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija, specialistai kultūrai, meno vadovai

10. Plėsti esamų mėgėjų meno kolektyvų repertuaro įvairovę, kūrybos sklaidą.

Meno mėgėjų kolektyvų dalyvavimas respublikiniuose, tarptautiniuose festivaliuose, projektuose.

Per trejus metus ne mažiau kaip 10  kolektyvų  dalyvaus respublikiniuose ar tarptautiniuose renginiuose.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro meno vadovai

11.Vykdyti profesionalaus meno sklaidą.

Profesionalių klasikinės ir populiariosios muzikos, teatro, šokio bei kitų profesionalių kolektyvų programų pristatymo organizavimas.

Per trejus metus suorganizuoti ne mažiau kaip 15 profesionalių kolektyvų pasirodymus rajono gyventojams.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro režisieriai, specialistai kultūrai

12. Plėtoti Raseinių rajono kultūros centro veiklos viešinimą.

Kultūros centro internetinės svetainės tobulinimas, paskyros sukūrimas Facebook, informacinio bukleto, video medžiagos išleidimas, kultūros centro emblemos reklama, renginių anonsavimas respublikinėse informavimo priemonėse.

Per trejus metus įgyvendinti ne mažiau kaip 8  priemones.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija, režisieriai, specialistai kultūrai

13.Gerinti materialinę bazę.

Koncertinių rūbų, garso, apšvietimo, sceninės įrangos, muzikos instrumentų įsigijimas.

Kasmet įsigyti po 1 garso, apšvietimo aparatūros, sceninių rūbų komplektą, 2 muzikos instrumentus, 2 kompiuterius, spausdintuvus.

2015 – 2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija

14. Gerinti kultūros centro infrastruktūrą.

Trejų metų kultūros centrui priklausančių pastatų ir patalpų einamojo remonto programos sudarymas ir jos įgyvendinimas.

Parengti ir įgyvendinti trejų metų pastatų ir patalpų remonto programą.

 

2015 -2017 m.

Raseinių rajono kultūros centro administracija

 

 

VI. STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

 

Raseinių rajono kultūros centro 2015-2017 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimą stebės ir vertins kultūros centro direktorius, Raseinių rajono kultūros centro kultūros taryba. Plano įgyvendinimo vertinimas bus panaudotas kito strateginio laikotarpio veiklų planavimui.

_______________