Asmens duomenų apsauga

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA KULTŪROS CENTRE

 

Sąvokos:

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, Reglamentas (ES) 2016/679, BDAR – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

 

Asmens duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį (duomenų subjektą), kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti. Asmens duomenys gali būti: vardas, pavardė, asmens kodas, parašas, asmeninė nuotrauka, gyvenamosios vietos adresas, darbovietė, telefono numeris, el. pašto adresas, elektroniniai laiškai, banko sąskaitos numeris, IP adresas, informacija, susijusi su sveikata, religiniais įsitikinimais, darbdavio rekomendacijos, automobilio valstybinis numeris, artimųjų vardai, pavardės ir t. t.

 

Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuriam priklauso asmens duomenys.

 

Duomenų valdytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.

 

Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis. Duomenų tvarkytojas veikia laikydamasis duomenų valdytojo nurodymų.

 

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas. Pvz., rinkimas, užrašymas, saugojimas, grupavimas, jungimas, keitimas, paskelbimas, paieška, naikinimas ir t. t.

 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

https://www.privacy-regulation.eu/lt/4.htm

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KULTŪROS CENTRE

 

Kultūros infrastruktūros centras tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Kultūros infrastruktūros centrą įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Kultūros infrastruktūros centro teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

 

Duomenų subjektas turi šias teises, įtvirtintas Bendrajame duomenų apsaugos reglamente:

  • teisė gauti informaciją apie savo duomenų tvarkymą;
  • teisė susipažinti su duomenimis;
  • teisė reikalauti ištaisyti duomenis;
  • teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);
  • teisė apriboti duomenų tvarkymą;
  • teisė į duomenų perkeliamumą;
  • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

 

Darbuotojo asmens duomenų ir jo teisės į privatų gyvenimą apsaugos tvarka

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Informacija atnaujinta 2023-11-17