Raseinių rajono kultūros centras Girkalnyje

RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRAS GIRKALNYJE

Adresas: Šėtupio g. 40, Girkalnis, LT-60313,  Raseinių r. sav.

 

Gitaros būrelio vadovas:

Artūras Maurius, tel. +370 604 01 270, el. paštas arturasmaurius@gmail.com

II   10.30-21.00 (14.00-15.00)

IV   9.30-21.00 (13.00-14.00)

 

Muzikavimo būrelio vadovė:

Sigita Vaitiekūnienė, tel. +370 618 01 841, el. paštas sigitavaitiekuniene@gmail.com 

II, V   17.00-21.00

III, IV, VI   11.00-15.00

 

Mėgėjų meno kolektyvai:

 • liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ (vad. Sigita Vaitiekūnienė);
 • armonikierių ansamblis „Šėtuva” (vad. Sigita Vaitiekūnienė);
 • gitaros (pradžiamokslio) būrelis (vad. Artūras Maurius).

 

Kultūros įstaigos Girkalnyje kūrimosi raida 

Girkalnio kraštas nuo seno garsėja poetais, pasakoriais, dainoriais, muzikantais, aktoriais mėgėjais.  Įvairiu laikmečiu kūrėsi kaimo kultūros židiniai. Atsirado klubai-skaityklos, kultūros namai.

1938 m. susikūrė Girkalnio jaunųjų ūkininkų ratelis (JŪR). Jaunųjų ūkininkų ratelį (JŪR) sudarė apie 80 narių.  Šiam rateliui vadovavo mokytojas Petras Skinderis. Už nuopelnus dirbant su rateliu, dalyvavimą respublikiniuose konkursuose, kultūrinių teminių vakarų organizavimą, mėgėjų aktorių vaidybą buvo apdovanotas Gedimino V laipsnio ordinu.

Tuo laikmečiu Girkalnyje buvo įsteigtas choras, ruošiamasi steigti pučiamųjų orkestrą. Girkalnio chore dainavo net 45 dainininkai, chorui vadovavo Patapavičius (vardas nežinomas). Tais pačiais metais buvo surengtas įspūdingas vakaro koncertas. 1938 m. spaudoje rašoma („Jaunoji karta“ Nr 17), kad steigėsi rateliai, mergaitėms buvo rengiama dviejų savaičių namų ruoša. Baigiantis užsiėmimams buvo rodomi vaidinimai „Nepaprasta naujiena“, „Meilės eleksyras“, šokami tautiniai šokiai.

1951 m. klubas-skaitykla persikėlė į miestelio centrą, ten, kur nuo 1926 m. stovėjo Girkalnio valsčiaus namas. Klubas-skaitykla turėjo rūpintis žmonių laisvalaikio užimtumu (nors šios įstaigos pirmiausiai užsiėmė ideologine propaganda), o biblioteka daugiau dėmesio skyrė knygų populiarinimui. Klube veikė mišrus ansamblis, 7 rateliai, kuriuose buvo apie 87 dalyviai. Klubui vadovavo Julius Janukaitis. Pirmaisiais klubo veikimo metais surengta 10 paskaitų, 9 meniniai saviveiklos pasirodymai. Nuo 1952 m. klubas gavo naują pavadinimą – Girkalnio kultūros namai. Tais metais perskaityta 10 paskaitų, pademonstruota 30 kino filmų.

1953 m. ratelių skaičius sumažėjo iki 3-ų. Kultūros namai  rengė jaunimo vakarus, gegužines.

1955 m. prie klubo pastatytas priestatas ir įrengtas darbo kambarys.

1956 – 1957 m. kultūros namai ir biblioteka platino spaudą.

1958 m. vedė įvairius teminius renginius, koncertus.

1959 m. kultūros namai įsigijo radijo imtuvą, dvi armonikas, akordeoną, pianiną, smuiką. 7 saviveiklininkai susibūrė į kaimo kapelą.

1961–1962 m. perskaitytos 22 paskaitos, surengta 13 koncertų.

1963 m. pravesta 20 paskaitų, kurias aplankė 1126 klausytojai. Be to įvyko 13 spektaklių pasirodymai.

1964 m. surengti 24 koncertai.

1965 m. liaudies šokių kolektyvui ėmė vadovauti A.Štelmokaitė.

1966 m. surengta apie 13 koncertų.

1967–1968 m. kultūros namų direktore dirbo M. Maciukevičiūtė.

1972–1974 m. kultūros namams vadovavo Albinas Sadauskas. Meno vadovas Mykolas Pečiulis subūrė vyrų pučiamųjų instrumentinį orkestrą.

1973 ir 1976 m. Girkalnio kultūros namų pučiamųjų orkestras rajoninėje apžiūroje laimėjo I vietas. Veikė moterų folklorinis ansamblis, vyrų ansamblis, buvo statomi spektakliai.

1974 m. direktoriumi dirbo Gerardas Vaitekūnas, kuris subūrė instrumentinį estradinį ansamblį.

1975 m. moterų vokalinis ansamblis rajone užėmė I vietą, o 1976 m. estradinis ansamblis rajoninėje teminių koncertų apžiūroje taip pat laimėjo I vietą.

 

Nuo 1981 m. iki 2010 m direktorės, Raseinių rajono kultūros centro filialo vadovės pareigas užėmė Stasė Sadauskienė. Per šį laikotarpį daug keitėsi meno vadovų ir dalyvių. Veikė suaugusių folklorinis ansamblis, suaugusiųjų ir vaikų agitbrigados, šokių kolektyvai, vokalinis instrumentinis ansamblis, buvo statomi spektakliai, rodomi kino filmai. Meno vadovais dirbo Elena Daunoraitė, Virginija Našlėnienė, Andžela Milkutė, R.Janušonytė, Genovaitė Gedrimienė. Metodininkėmis dirbo Vilma Tumaitė, Vida Jokubauskienė. Pastatyti spektakliai Žemaitės „Trys mylimos“, J.Grušo „Nenuorama žmona“ ir „Numintas slenkstis“.

2003 m. pastatyti spektakliai pagal K.Binkio pjesę „Atžalynas“, 2004 m. pagal V.Krėvės pjesę „Bobulės vargai“ (režisierė Genovaitė Gedrimienė).

 

Nuo 1994 m. meno vadove pradėjo dirbti Justina Šaulienė. Ji  vadovavo vaikų (iki 2015 m.) ir suaugusių folkloriniams ansambliams (iki 2016-11-21), vaikų vokaliniam ansambliui (iki 2015 m.), 2015 m. suburtam mišriam vokaliniui ansambliui, 2016 m. tapusiu mišriu vokaliniu ansambliu „Alsa“ (iki 2016-11-21). Vaikų ir moterų folkloriniai ansmbliai  reprezentavo Raseinių kraštą 4 Lietuvos dainų šventėse. Suaugusių folklorinis ansmblis susibūrė 1976 metais. Nuo 1994 m. parengtos kolektyvo programos: „Motule širdele“, „Žemė kėlė žolę“, „Girkalnio Užgavėnės“, „Eina saulelė aplinkui dangų“,  „Aš išdainavau visas daineles“, „ Ant angelo sparnų gerumas supas“, „Auga kieme dagilys“, „Šventas Jurgi, rakink žemę“, „Jaunystė ta ne amžina“, kurios atspindi mūsų krašto tradicijas, gyvenimo būdą, papročius. Įspūdingiausios ir kas kartą atnaujinamos programos, skirtos Advento  ir Motinos dienai.

1996 m. meno vadovas Antanas Vaitiekūnas subūrė liaudiškos muzikos kapelą, kuri nuo 2011 m. pasivadino Raseinių kultūros centro Girkalnyje liaudiškos muzikos kapela „Gojus“. Pavadinimas kilęs nuo labai gražaus Girkalnio seniūnijos gamtos kampelio – gojelio, pasipuošusio piliakalniu, kalneliais, šilais. 2005 m. Girkalnio kaimo kapela 3 kartus dalyvavo Lietuvos televizijos laidos „Gero ūpo“ kapelų varžytuvėse. Taip pat grojo Ariogaloje surengtoje šventėje „Ant Rubežiaus“, Tauragės kapelų šventėje „Nuo Grečenikės iki polkos“. 2006 m. pirmą kartą Girkalnio kultūros raidoje nuskambėjo kapelijų šventės „Griežynė“ garsai. Nuo 2010 m. kapela yra noriai kviečiama ir aktyviai  koncertuoja   įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose, seniūnijos  renginiuose, dalyvavo ir dalyvauja tarptautinėse, respublikinėse, regioninėse, miestų šventėse, kapelų varžytuvėse, televizijos projektuose: „Duokim garo“, „Grok Jurgeli“, „Žolinės vainikas“,  „Čiulba lakštingėlė“, „Vai tai grieškim‘‘, „Ant rubežiaus“,  „Grybų šventėje“, „Skambėk Raudone muzikoje“, „Linksmoji armonika“, „Grybų šventė Varėnoje“, „Su barsuku ant kito šono“, „Pirmosios vagos“ tarptautinis renginys, „Kaimo muzikantų suvažiavimas“, „Petrinės Tirkšliuose“, „Miesto šventės Kaišiadoryse“.

2010 m. Raseinių rajono kultūros centro Girkalnio filialo patalpos buvo įrengtos Girkalnio seniūnijos pastate. Tais pačiais metais Raseinių kultūros centro Girkalnio filialo vadovė Stasė Sadauskienė baigė darbinius santykius šiuose pareigose, išdirbusi 29 metus. Girkalnio filialo vadovo pareigose pradėjo dirbti Kęstutis Klikna: nuo 2012 m. Raseinių kultūros centro specialistas kultūrai Girkalnyje, nuo 2016 m. Raseinių rajono kultūros centro renginių organizatorius Girkalnyje. 2010 m. susibūrė vaikų akustinių instrumentų-vokalinė grupė, kuri gyvavo iki 2015 m. Vaikai mokėsi groti dūdelėmis, gitaromis, įvairiais ritmo mušamaisiais instrumentais, pritardami įvairiom dainelėm. Šiuo metu vyksta amžiaus virsmas. Tikimės, kad ansamblis vėl pradės gyvuoti.

2014 m. susibūrė Retro muzikos vokalinė instrumentinė grupė, kuri dažnai koncertuoja įvairiuose renginiuose.

2013 m. susikūrė Raseinių kultūros centro Girkalnyje mėgėjų teatro studija. Pastatytas spektaklis Keturakio „Amerika Pirtyje“. Išleistas atminimo kompaktinis diskas.

Tradicinė kapelijų šventė „Griežynė“ pakeitė pavadinimą į „Girkalnio Griežynė“. Ši liaudiškos muzikos šventė iš seniūnijos šventės išaugo į respublikoje žinomą, turinčią savo žiūrovą, regioninę kapelijų šventę.

 

Veikla ir renginiai

 

Raseinių rajono kultūros centras Girkalnyje organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų datų minėjimo, etnokultūros, mėgėjų meną populiarinančius, profesionaliojo meno sklaidai skirtus renginius, kalendorines šventes.

Geranoriškai bendrauja ir bendradarbiauja su seniūnijos, mokyklos, darželio, kaimų bendruomenėmis, vietos gyventojais. Organizuoja, padeda organizuoti renginius, koncertuoja jų šventėse. Sudaro galimybę norintiems, dalyvauti kolektyvų veiklose bei mokytis groti įvairiais muzikos instrumentais, bandyti sėkmę vaidybinėje  mėgėjų teatro veikloje.

Džiugu, kad vietos gyventojai noriai renkasi į valstybinių švenčių ir atmintinų datų organizuojamus renginius. Norėtųsi, kad atvyktų ir tie kurie dažnai yra užimti savo kasdieniškais darbais.

Regioninė kapelų šventė „Girkalnio Griežynė“ kasmet kviečia vis daugiau kolektyvų iš visos Lietuvos ir yra vis labiau žinoma šalyje.

 

Liaudiškos muzikos kapela „Gojus“ yra noriai kviečiama į įvairias tarptautines, respublikines, regionines kapelų šventes, varžytuves, televizijos muzikinius projektus: „Grok Jurgeli’’, „Duokim garo “, „Ant rubežiaus“, „Grybų šventė Varėnoje ir kt.

Viena iš didžiausių visų mėgėjų meno kolektyvų problemų – kolektyvų narių kaita.

 

Raseinių rajono kultūros centro Girkalnyje veiklos tikslai, prioritetai, uždaviniai – tenkinti Girkalnio seniūnijos gyventojų kultūrinius poreikius, puoselėjant šio krašto etnines tradicijas, papročius, mėgėjišką meną, vykdant edukacinę veiklą, propaguojant profesionalų meną, sudarant sąlygas realizuoti save įvairiuose saviveiklos kolektyvuose, kultūrinių paslaugų įvairovės didinimas, kokybės gerinimas. Kultūros veiklos sklaida (operatyvios informacijos apie Kultūros centro renginius teikimas rajono žiniasklaidai, visuomenei). Organizuoti mėgėjiško meno kolektyvų dalyvavimą įvairiuose rajono, regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Ieškoti galimybių finansuoti renginius bei kolektyvų koncertines išvykas.

 

Pasiekimai ir įvertinimai

 

 • Dainų šventės  „Čia – mūsų namai” 2014 m. dalyviai;
 • TV projekto  „Duokim garo “ 2014 m. dalyviai;
 • Projekto „Grok Jurgeli “ 2011-2016 m. dalyviai;
 • Tarptautinėje „Grybų šventė Varėnoje“ 2013 ir 2015 m. atstovavome Žemaitijos regioną;
 • Tarptautinės kapelijų šventės „Ant rubežiaus“ 2016 m. dalyviai;
 • Įvairių kapelijų varžytuvių nominacijų lauretai;
 • 2014 m. Girkalnio mėgėjų teatro studijai įteiktas mėgėjų meno kolektyvų III kategorijos sertifikatas;
 • 2014 m.  kultūrinių renginių organizatoriui Kęstučiui Kliknai ir mėgėjų mneo kolektyvo vadovei Justinai Šaulienei suteiktos III kvalifikacinės kategorijos.
 • 2015 m. kultūrinių renginių organizatoriui Kęstučiui Kliknai suteikta II kvalifikacinė kategorija.
 • 2018 m. kultūrinių renginių organizatoriui Kęstučiui Kliknai suteikta I kvalifikacinė kategorija, mėgėjų meno kolektyvo vadovei Sigitai Vaitiekūnienei suteikta III kvalifikacinė kategorija.

Informacija atnaujinta 2023-01-06