VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO ATRANKOS KONKURSAS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO ATRANKOS KONKURSAS

Raseinių rajono kultūros centras skelbia atranką į Viešųjų pirkimų specialisto (kodas 2631) (darbuotojo, dirbančio pagal terminuotą darbo sutartį vieneriems metams) pareigas.

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6,6

Darbo laiko norma: 20 val. per savaitę.

Specialūs reikalavimai pretendentui:

 1. Turėti ekonomikos ar teisės mokslų aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro laipsnis). Turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje.
 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.
 1. Mokėti naudotis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistema, biuro programomis (tekstų redagavimo programa, elektronine skaičiuokle), elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis.
 2. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.
 3. Gebėti organizuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras.
 1. Turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Power Point, Outlook Express; Internet Explorer, Acrobat Reader) įgūdžius bei gebėti naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
 1. Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 1. Mokėti valdyti, kaupti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūly
 1. Gebėti savarankiškai organizuoti savo darbą, rasti sprendimus įvairiose situacijose, turėti derybinių įgūdžių.
 1. Gebėti bendradarbiauti su kitų įstaigų darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.
 2. Gebėti betarpiškai bendrauti su interesantais, viešojo ir privataus verslo ats
 3. Gebėti dirbti      komandoje,      būti     kūrybiškam,      komunikabiliam,                      iniciatyviam, organizuotam, pareigin
 4. Laikytis etikos principų ir taisyklių.
 1. Pagal viešųjų pirkimų įstatymą asmuo dirbantis su viešaisiais pirkimais turi b8ti nepriekaištingos reputacijos.

 

Specialisto funkcijos:

 1. Organizuoja ir atlieka Centro prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūra
 2. Direktoriaus pavedimu rengia Centro viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas, ataskaitas) ir kitus dokumentus bei jų paaiškinimus; kartu su pirkimų iniciatoriumi, derina technines specifikacijas, pirkimo sutarčių projektus.
 3. Rengia, priima, registruoja ir vizuoja Centro darbuotojų parengtas paraiškas prekėms, paslaugoms ir darbams įsigyti, siekiant užtikrinti operatyvų viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą Viešųjų pirkimų įstatyme ir Centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėse numatytais pirkimo būdais ir priemonėmis.
 4. Registruoja visus per kalendorinius metus Centro atliktus mažos vertės pirkimus mažos vertės pirkimų registracijos žurnale, tvarko Centro vykdomų pirkimų dokumentų registrą.
 5. Registruoja iš Centrinės perkančiosios organizacijos arba per ją (CPO) Centro per kalendorinius metus atliktus pirkimus registracijos žurnale, tvarko Centro vykdomų pirkimų iš arba per CPO dokume
 6. Rengia ir direktoriui teikia tvirtinti Centro einamųjų biudžetinių metų pirkimų planą ir Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka pask
 7. Skaičiuoja Centro vykdomų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų vertes teisės aktų nustatyta tvarka.
 8. Teikia siūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentus pakeitimų tam, kad dokumentai atitiktų teisės aktų reikala
 9. Registruoja Centre vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus, užtikrina jų saugumą ir tinkamą naudojimą, tvirtina viešųjų pirkimų dokumentų kopijas.
 10. Direktoriaus pavedimu organizuoja tiekėjų pretenzijų nagrinėjimą, teikia dokumentus ir informaciją, reikalingą tiekėjų pretenzijoms objektyviai ir skaidriai nagrinėti.
 11. Siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą nuolat skelbia informaciją viešųjų pirkimų klausimais Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, ir Centro svetainė
 12. Rengia ir teikia Viešųjų pirkimų tarnybai (prireikus ir kitoms institucijoms) teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais prekių, paslaugų ir darbų pirkimų ataskaitas, ataskaitas apie sudarytas ir įvykdytas sutartis, metines viešųjų pirkimų ir kitas ataskaita
 13. Konsultuoja Centro darbuotojus viešųjų pirkimų kla
 14. Pagal kompetenciją nagrinėja tiekėjų prašymus, atsako raštu ir/ar žodžiu į tiekėjų, įstaigų klausimus, užtikrina atsakymų parengimą nustatytais terminais.
 15. Siekiant užtikrinti Centro vidaus dokumentų susijusių su pirkimais atitikimą teisės aktų reikalavimams, atlieka nuolatinę teisės aktų reglamentuojančių pirkimus stebėseną ir teikia pasiūlymus dėl tvarkų, taisyklių, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu Centre, keitimo, pildymo, tobulinimo ir rengia bei derina jų proj
 16. Rengia ir pagal poreikį atnaujina Centro Mažos vertės viešųjų pirkimų taisykles, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų, susijusių su viešaisiais pirkimais, teisės aktų ir jų projektų.
 17. Dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos (konsultanto) ar kitų viešųjų pirkimų procedūroms organizuoti ir atlikti sudarytų komisijų darbe (inventorizacijos).
 18. Atsako į interesantų klausim
 19. Laikosi darbo drausmės, darbų ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
 20. Atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srity
 21. Nuolat informuoja Centro vadovą apie viešųjų pirkimų būklę, teikia pasiūlymus situacijai gerinti.
 22. Vykdo kitus     vienkartinius     Centro     direktoriaus      įpareigojimus,                          nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla.

 

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (kopijas).
 3. Gyvenimo aprašymą (pretendento siunčiamas gyvenimo aprašymas gali būti pasirašytas elektroniniu parašu arba turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (pavyzdžiui, PDF formatu).

Atrankos paskelbimo data – 2020 m. rugpjūčio  14 d.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo.

Dokumentų pateikimo būdas: el. paštas kultura@raseiniai.lt

Išsamesnė informacija tel. (8 652) 61628, el. p. audrius.noreika@gmail.com

Informacija atnaujinta 2020-08-17This will close in 0 seconds

Skip to content